چگونه بهترین وکیل مهاجرت به کانادا را تشخیص دهیم؟

اگر شما صلاحیت ضروری را داشتید و توانستید به وسیله شیوه اکسپرس اینتری پذیرش بگیرید، پس از آن بایستی ثابت کنید که به میزان واجب پول دارید که برای حمایت مالی از خود و خانوادهای که به کانادا میآورید، کفایت کند. هدف دیگر آن متوازنکردن تأثیرات مالی منفیِ ناشی از پیرشدن جمعیت کانادا و کمتر مقدار تولد است. بیش از ۱۰۰هزار نفر از این مهاجران از روش سیستم اکسپرس اینتریِ (Express Entry) مشهور کانادا مهاجرت می نمایند که رکورد بالایی به جهت این سیستم مهاجرتی هست و ۸۰هزار نفرِ دیگر از شیوه برنامههای نامزدی استانی (Provincial Nominee Programs) که بهاختصار PNP نامیده میشود مهاجرت میکنند. روشهای مسافرت استانی به کانادا نیز متنوع است. اکنون کانادا در لحاظ داراست در قالب این طرح هر سال از همین تعداد عبور نماید و مهاجران مهاجرت به کانادا دکتر معالج عالمی بیشتری را بپذیرد. همین اهداف بزرگ به جهت جذب مهاجران تازه ممکن میباشد به جهت کشوری که مهم میزان بالای بیکاری در بحبوحه همهگیری کرونا دستوپنجه قابل انعطاف می‌کند بلندپروازانه و حتی کمی ضد‌و‌نقیض به حیث برسد؛ ولی سفر در سطح وسیع همسو می باشد حساس شیوه آیندهنگرانه بهسمت رویش اقتصادی در کانادا. کانادا اهداف بزرگی در راستا هجرت دارد که شامل پذیرش سالانه ۴۰۰هزار بومی مستمر نو است، اهمیت وجود این‌که همهگیری کرونا هنوز ادامه دارد. لینک و پیوند دوباره اعضای خانواده مدام ستون سیاست مسافرت کانادا بوده است؛ بنابراین تعجبآور وجود ندارد که هدف جذب مهاجر از این طرز آمار بالایی دارااست و در حدود ۸۰هزار پذیرش سالانۀ تازه است. اگر فرد متقاضی و یا یک عدد از اعضای خانواده اش اعم از والدین، پدربزرگ و یا مادر بزرگ،فرزند،نوه،خواهر و یا برادر متقاضی و یا همسر ایشان،خاله دایی و عمو و عمه و یا این که فرزندان این اقوام درخواست کننده همسرش اقامت دایم کانادا و یا این که شهروند همین مرزوبوم را داشته باشند،10 امتیاز مربوط به انطباق پذیری به متقاضی دیتا خواهد شد. در واقع متقاضی در هر فرودگاه، مرز زمینی و یا این که آبی مملکت کانادا می تواند تقاضای پناهندگی خود را ارائه دهد. از سال ۱۹۱۳ که کانادا ۴۰۱هزار مهاجر نو پذیرفت، این مرزوبوم تا به حالا در زمینه مهاجرت از مرز ۴۰۰هزار مهاجر جدید نگذشته است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در گزینه مهاجرت به کانادا سرمایه گذاری کبک لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.