هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده بایستی حیاتی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای ارتقاء عجله و قدرت خودرو آیتم استفاده قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید همین گزینه یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و نیازمند به دانش اختصاصی در نظر گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها ماشین بالا می رود و افراد توان خرید یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری مینمایند که کارگزاری همین قطعه باعث پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو نیز میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی سرعت و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حساس طراحی و تولید همین قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می‌شوند و پروسهی انجام همین اتفاق حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، پر سرعت و آسانتر می باشد و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.