مرکز پژوهشها – قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

اینک مهم انتقال اقتدار در مسقط که به شکل آهسته رخ گرفت، سؤالهای بسیاری در خصوص چگونگی تأثیرگذاری کشورهای خاورمیانه بر رهبر نو عمان مطرح است. یک عدد از درآمدزاترین مناطق در کشورهایی که سرمایهگذاری چشمگیری بر روی گسترش ظرفیتهای بندری و دریایی خود کردهاند، راهکار صادرات دوباره است. کشورهایی که بیشترین سهم سرمایهگذاری در عمان را در سال ۲۰۱۹ داشتهاند به ترتیب، انگلستان دارای بیش از ۵۰ درصد، امارات ۱۱ درصد، ایالات متحده ۸.۶ درصد، کویت ۸ % و چین مهم ۴.۷ % هستند که در منزلت اول تا پنجم قرار دارند. در همین مقاله 6 مورد از محبوبترین کشورهایی که ایرانیان به جهت مسافرت به آنها نیاز به دریافت ویزا ندارند را به شما معرفی خوا‌هیم کرد. درحالیکه برخی از مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس نگران توسعه نفوذ کشور‌ایران هستند، نگرانیهای عمده در مسقط مربوط به عملکرد عربستان سعودی به جهت کسب هژمونی در شبهجزیره عربستان است. ضمناً مطالب زیادی در خصوص قابلیت و امکان استعمال امارات و عربستان سعودی از رخنه خویش برای تأثیرگذاری بر پادشاه نو عمان به جهت همسویی عمده دارای موضع ها ضدایرانی ابوظبی و ریاض نوشته شده است. ازاینرو همکاری و شراکت اهمیت ایران، عمان را حاذق ساخته می باشد تا در درمقابل عربستان سعودی موازنه تولید کند، چرا که عربستان سعودی بهعنوان سرزمین مسلط بر شورای همکاری خلیجفارس هیچوقت استقلال دیگر کشورهای شورای یادشده را با شخصیت نشمارده است. حیاتی این حال، مگر این که قصد سرمایه گذاری در توسعه ملک یا تولید یک خانه در عمان را دارید، احتمالاً اجاره مورد بهتری برای مهاجرانی هست که به دنبال منزل موقت هستند. اساسی توجه به سوابق تاریخی دوچندان مثبت در مناسبات کشور ایران و عمان، عاملی ندارد که هیثم طارق آل سعید، پادشاه نو عمان تغییر کلیدی در مناسبات اهمیت کشور ایران ساخت کند. بهعنوانمثال شما نمی توانید هر روزگار که خواستید شغل خود را تغییر و تحول دهید. هیچیک از حکام عرب حوزه‌ بهاندازه شاه قابوس در در بین شهروندان خویش مشروعیت برای حکمرانی نداشتند. در هم اکنون حاضر ذیل قرارداد گروه ملی عمان هستم و همین حرفه ای نیست با تیم دیگری رای زنی کنم. در این چارچوب، در ماه اعصاب دولت عمان بر استمرار، انسجام و وحدت در امور داخلی و خارجی این کشور تأکید کرد. فرمانروا قابوس اصلی پنجاه سال حکمرانی (2020 -1970)، عمان را از یک مملکت دورافتاده و حاشیهای به یک مرز و بوم مدرن و مرفه و اهمیت سیاست خارجیای تبدیل کرد که به یک بازیگر اصلی در خاورمیانه و دیپلماسی جهانی در آمد. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه هتلهای صلاله عمان لطفا از برگه ما بخواهید.