شیر فشارشکن چدنی

شیرهای فشارشکن به طور اتوماتیک فشار بسیار و متغیر ورودی را به فشار قلیل و اثبات خروجی تبدیل می نمایند و اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که در کانال آن گاه از شیر فشارشکن مصرف آب وجود نداشته باشد به جهت دوری از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را انقطاع می کند. یکی ازاساسی ترین قطعات کارواش است؛شیرفشارشکن ازفشاربیش ازحدبه کارواش دوری میکندومانع ترکیدن کارواش میشودوفشارکارواش راتنظیم میکند؛اگرشیرفشارشکن کارواش کار نکندباعث می شودپمپ کارواش ازقسمت پیچ بترکدوپیچ آن به سمت بالاپرت شود. در خطوط افقی، قسمت Y رخ صافی ها می بایست جهت دوری از انباشتگی کندانس در زمانه خاموشی و نیز حصول اطمینان از قرارگیری همگی تراز توری آن حساس مسیر عبور ذرات فلزی موجود در خط در راستای افقی کارگزاشتن شوند. همچنین، تمامی صافی ها به عنوان چکیده از برنامه تعمیرات پیشگیرانه می بایست جهت تمیز نمودن مجهز به شیرهای بلودان باشند. پوزیشنر هم بر پایه دستور دریافتی، فشار باد آیتم نیاز جهت اعمال نیرو بر دیافراگم عملگر شیر را تامین می نماید. هر چهار ماه یکبار صافی های موجود در مدار فرمان و قبل از شیرهای کنترلی بایستی تمیز شود . کنترلر نوسانات فشار را نسبت به نقطه تهیه و تنظیم سنجیده و امر خود را به یاری فشار باد به پوزیشنر پنوماتیکی ارسال می کند. همین فنر موجب می شود شیر در اثر کمتر فشار هوای دریافتی از پوزیشنر یا انقطاع آن به عوارض گوناگون بسته شود. همانطور که گفته شد به وسیله پایلوت فشار خروجی را انتخاب میکنند و فشار خروجی فارق از فشار محل ورود شیر فشارشکن می باشد لذا تغییرات در فشار خروجی هیچ اثری به فشار خروجی نخواهد گذاشت . نصب شیر بزرگتر از میزان مورد نیاز، که در صنایع فراوان متداول است، به هیچ تیتر به جهت هیچ یک از اشکال شیرهای در اختیار گرفتن توصیه نمی شود. شیر بزرگتر از حد نیاز در دست‌کم بازشدگی کار خواهد کرد و نتیجتا پایین خوردگی شدید مکانیکی (Erosion) قرار خواهد گرفت. او‌لین گام واجب در انتخاب شیر فشارشکن دقت در محل استعمال از شیر است. حتما همواره فشار بالای سیال به جهت ما موثر نخواهد بود و می تواند اثرات ضرر باری برای سیستم پایپینگ و لوله و اتصالات داشته باشد .فشار بالای سیال می تواند لوله فلزی را در محل اتصالات از یکدیگر انقطاع کند به عنوان مثال زانویی فلزی به علت چرخش 90 یا 45 رتبه ای که داراست همواره تحت تنش فشاری قرار میگیرد حال حیاتی فرض این‌که فشار سیستم مضاعف بالا باشد و هنگام عبور از زانویی جوشی فلزی می تواند زانوی فلزی را از لوله فلزی جدا کن. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با فشار شکن هیدرولیک برقی وب سایت خویش باشید.