دوزینگ پمپ چیست؟

۲-متناسب نبودن كورس پلانجرياديافراگ ۳-زيادبودن كلرنس هاي داخلي. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي رویه هاي تصحیح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير سکو حرارت روغن ۲-تغييردادن گونه روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير دسته ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ حركت پلانجر به سمت بالابراي وضعیت تراكم توسط ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـود و بوسیله فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش فروش دوزینگ پمپ میلتون روی انجام شود . از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدود می باشد و بطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ ( اساسی قطر ديافراگم اثبات ) عملآ به حداكثر شتاب رفت و بازگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت. اولين كار پمپ عبارت میباشد از تخليه هوا از داخل لوله مكش، اين عمل سبب ساز مي شود كه فشار اتمسفر بتواند به مايعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و يا پيستون هدايت نمايد. 1. گونه دیافراگمی که به طور دایم مایع سیال به آن وارد میشود. كـاربردفراواني دارند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي روند وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به تیتر پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي میباشد . وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه حساس تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. دراين دسته پمپ هاوقتي پيستون درحالت مكش میباشد دراثرافزايش حجم درداخل سيلندرخلا ايجادمي شود(كاهش فشار)وباعث ورودمايع ازطريق شيرورودي به سيلندرمي شود(البته دراين وضعیت به علت بالابودن فشارلاين خروجي واعمال ان روي ولوخروجي شيرخروجي بسته است)ووقتي كه پيستون درجهت تراكم حركت مي كند سبب ساز بالارفتن فشاردرسيلندرمي شود(وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود)ودراثربالاتررفتن فشار سيلندر شير خروجي بازمي شودوسيال داخل سيلندربه طرف لوله خروجي هدايت مي شودكه پي درپي انجام شدن اين عمل منجر پمپاژمايع مي گردد. چون در پمپ هاي رفت و برگشتي جابجا شدن مايع به طور متناوب انجام مي گيرد لذا حركت مايع در لوله خروجي به صورت حركت ضرباتي خواهد بود. حتمی به توضيح می باشد كه فشارخروجي اين دسته پمپ ها را فشار سيستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده هست تعيين مي كند . هست مسائلي كه سبب ساز كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… دوزینگ پمپ سری DLX اتاترون با محرک سلونوئیدی و همینطور دیافراگم اثبات از جور PTFE است؛ کمپانی اتاترون در وبسایت قانونی خویش پمپ DLX را پیشرفتهترین پمپهای مترینگ الکترونیکی تولید خود دانسته است. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه سبب بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون به وجود مي اورد ٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط حیاتی کجا و نحوه به کار گیری از دوزینگ پمپ 5 لیتر 5 بار دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.