خدمات اول خونه در طراحی ساختمان چیست؟

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، ﻣﻮﮐﺖ و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، نرم افزار طراحی ساختمان بنایی ﻣﻮﮐﺖ و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﯿﺮآﻻت ، ﻟﻮازم ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ، ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﯿﺮه و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻧﮓ و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺟﺪول ﻧﺎزك ﮐﺎري ﻣﻌﻤﺎري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ . ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي. ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻒ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ . ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ . ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺴﻪ طراحی ساختمان کناف ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ، ﮐﻤﺪﻫﺎ . طراحی و تهیه نقشه ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي ورودي ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ و ﻏﯿﺮه. درحال حاضر در همین قسمت از مقالات مجموعه مهندسین طاقتی اصلی ما همپا باشید تا شما را اهمیت اشکال طراحی مدرن در بخشهای مختلف یک ساختمان اکثر آشنا کنیم. جهت کارایی عمده فعالیت های ساختمانی می بایست کلیه فضاهای یک ساختمان شناسایی و گروه بندی شوند و آن گاه کلیدی پیش بینی ارتباط مناسب دربین آن ها، بتوانند مهم اعتنا به اصول اول طراحی پلان همچون یک مجموعه واحد عمل کنند. مهم در نظر گرفتن موقعیت مطلوب برای آشپزخانه در حقیقت، دسترسی به نور و تهویه به اندازه است. پلان ساختمان دوبلکس دارای مصالح بنایی طراحی شده و از سمت تراس دسترسی دارد(جنوبی است).در طبقه ی همکف آن نهارخوری ،آشپزخانه ،خواب مهمان و سالن پذیرایی اختصاص یافته هست . از خصوصیت ­های سبک مدرن استعمال از خطوط صاف و مستقیم، استعمال از مصالح طبیعی نظیر فلز، چوب چرم و الیاف طبیعی و پالت رنگی خنثی هستند. یکی دیگر از عواملی که سبب ساز افزایش یا کاهش شدت باد می شود، ارتفاع و فرم ساختمان ها در تراز شهر است. طراحی و تولید سازههای مسکونی به شکل آپارتمان به استدلال نبود زمین و تقاضای بالا برای زندگی درشهرهای پهناور در دهههای گذشته، رویش بالایی داشته است.