ثبت شرکت با راهنمایی شرایط و مراحل ثبت انواع شرکت

هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل افراد ثالث کان لم یکن خواهد بود. ماده ۱۴۲: روابط در بین شرکاء اساسی رعایت مقررات پایین تابع شرکت طومار خواهد بود. کمپانی طومار ها و اساسنامه ها، فرم های پیش خیالی دارند که تنها می بایست آنان را مالامال کنید و در غایت اگر تمایل داشتید می توانید قوانین منحصر به فرد شرکت خودتان را نیز به آن اضافه ثبت شرکت کارآفرین تبریز کنید. ماده۱۵۷ : در صورتی که دارائی شرکت به جهت تادیه تمام قروض آن به اندازه نباشد، طلبکاران آن حق دارا هستند بقیه طلب خویش را از دارائی فردی تمام یا هرکدام ازشرکاء ضامن وصول کنند، دراین شکل در میان طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضمانت کننده تفاوتی نخواهد بود. ماده۱۵۵ : هر کس به عنوان سهیم مهم مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی باطن شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت تا قبل از این از ورود او داشته، خواه اسم کمپانی عوض شده یا نشده باشد. ماده۱۴۸ : هیچ شریک اساسی مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت بقیه شرکاء فرد ثالثی را حساس انتقال تمام یا این که گوشه ای از سهم الشرکه خود به او درون در شرکت کند. یک جور شرکت هست که مسئولیت محدودی را در قبال شرکا در بسیاری از زمینه ها ارائه می دهد. گفتنی میباشد که ارائه کارت پایان سرویس یا معافیت سربازی برای ثبت کمپانی ضرورتی ندارد. ماده۱۵۰ : در گزینه تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، سهم دار اهمیت مسئولیت محدود در در مقابل افراد ثالث در حکم سهیم ضمانت کننده خواهد بود، مگر ثابت کند که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند. ممکن میباشد در بعضا مورد ها نیاز داشته باشید که سرویس ها سریعتری اخذ کنید. مجمع عمومی :شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند که تشکیل شده از کلیه سهامداران شرکت و قوانین شرکت های سهامی در ان اعمال می‌شود .مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل می شود و یک هیئت ناظر تعیین می کند که فعالیت ان مطالعه ی گزارش سالیانه ی کمپانی رسیده گی به محاسبات و در موقع انحلال کمپانی در آیتم شرکا سهامی اظهار لحاظ خواهند کرد. شرکت های مختلط سهامی کلیدی مجمع عمومی هستند اما انها حق گزینش مدیران را ندارد و شرکا ضمانت کننده این کار را انجام می دهند . مور و حق تعیین مدیر برای کمپانی را ندارند. ماده۱۵۲ : هرگاه کمپانی به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و سهیم اهمیت مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خویش را نپرداخته و یا این که پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران کمپانی حق دارا هستند متساوی آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی باقیمانده هست مستقیما بر درمقابل شریک مهم مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را رئیس تصفیه خواهد داشت. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه با چه جایی و روش استفاده از ثبت شرکت کشتیرانی دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.