اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

نقطه تبدیل سیستم سرمایش، به مرتبه حرارت هوای خارجی اطاق میگردد که پایینتر از آن دیگر درهیچ یک اززونها نیازی به آب سرد به خواسته حذف گرما نیست. حرارت انتقالی به ازاء یک درجه اختلاف بین دمای بیرون و اتاق. استدلال آن‌ها همین میباشد که بخش اعظمی از ساکنان در تابستانها ترموستات اتاق خویش را روی دمایی کمتر از جايگاه حرارت طراحی قرار میدهند. این فعالیت به جهت همین می باشد که مطمئن شویم زوایای دریچه ذیل حرفه کویل ۹۰ سکو میباشد . پس از در آوردن دریچه ذیل رشته کویل از داخل کوره ،این جنس توسط مشمای حباب دار بسته بندی می شود تا از هر گونه آسیب دیدگی و خراش مصون بماند . درب دریچه فن کویل هم می تواند بصورت تماما بسته طراحی و ساخته شود و هم بصورت گریل دار و کانال ای که قابلیت و امکان ورود هوا به گوشه و کنار فنکویل را نیز تولید نماید تولید گردد. کمترین دمای هوای خارج که درآن نیاز به سرمایش است بدست می آید. در شرایطی که هوای تازه ازطریق دریچه پشت فن کویل وارد اتاق شود درمحاسبات بارهای حرارتی و برودتی اتاق واجب می باشد که همین هوا به حساب آید. دریچه مشبک روی درب دریچه ذیل حرفه کویل هم می تواند توری داشته باشته نیز می تواند بدون توری باشد و نظیر دیگر روزنه های ذیل رشته کویلی به شکل لولایی و وزنه ای گشوده و بسته می شود .پوشش روزنه زیر فن کویل از رنگ کوره ای الکتروستاتیک و با رنگ مورد نظر کارفرما خواهد بود و حساس پیچ نهفته و پیچ از روی نما کارگزاشتن خواهد شد . پس از عملیات رنگ آمیزی دریچه پایین رشته کویل این محصول درون مشمای حبابدار قرار گرفته و تماما بسته بندی می شود تا از هرگونه آسیب، ضربه و خراش در امان بماند. اما اهمیت دقت به لولایی بودن گونه همین دریچه ذیل حرفه کویل حتماً بادخور ضخامت لولا نسبت به یکی از بعد ها که لولا بر بر روی آن کارگزاشتن شده می باشد ، حیث گردد . برای تناسب نمای روزنه رشته کویل حساس نمای محفظه و همینطور محافطت سطوح بیرونی و داخلیِ ساختار روزنه حرفه کویل در برابر صربه یا این که اسیب های احتمالی، همگی سطح های دریچه حرفه کویل خطی وزنه ای اهمیت استفاده از رنگ الکتروستاتیک کوره ای پوشش داده می شود.به همین منطور از کد رنگ های متنوع و متمایز بهره گرفته می شود که زیبایی خاصی به محفظه بخشیده شود. قطر لولههای آب سرد و گرم و همچنین گزینش پمپها بر اساس چگونگی در دست گرفتن فن کویلها تعیین خواهد شد. مبنای انتخاب حرفه کویلها بارهای اوج سرمایی اتاق هست (بارمحسوس و بار کل). پس از عملیات رنگ کورهای و بیرون کردنِ روزنه دسترسی رشته کویل از باطن کوره،برای حفظ از سطح های روزنه دسترسی رشته کویل از گزند ضربه و یا این که خشدار شدنِ سطوح دریچه دسترسی رشته کویل از کاورِ مشمایی برای ضربه گیر کردنِ روزنه دسترسی رشته کویل به کار گیری شود تا دریچه دسترسی رشته کویل در زمانه انتقال به به پروژه و عملیات نصب، دچار آسیب و صدمه نشود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی دریچه دسترسی به فن کویل وب وب سایت خویش باشید.