انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

پروتز چانه اکثر اوقات برای ساخت توازن در بین اجزای صورت کلیدی بلند کردن زنخدان یا بزرگتر نمودن ترازو آن نسبت به بینی انجام میشود. این طرز نسبت به منش داخل دهانی از ریسک عفونت کمتری برخوردار است. در این روش معمولاً پزشک اقدام به عده آوری چربی از برخی نقاط تن مانند شکم می نماید و چربی به باطن بافت جور و رخ تزریق خواهد شد و آن‌گاه تصحیح رخ رخ لیفت و زاویه سازی آن هم یاری کند. تزریق ژل به چانه می تواند سبب از بین بردن خطوط عمیق چانه شود و باعث به لیفت پوست چانه و نوع شده و ظواهر جدیدی را به جهت شما به وجود بیاورد. هزینه کاشت پروتز چانه شامل مورد ها متمایز از قبیل خود جراحی کاشت پروتز چانه، هزینه بستری شدن در بیمارستان و مراقبتهای بعد از فعالیت میباشد و هیچ مدل هزینه پنهانی در این روش جراحی وجود ندارد. به طور معمول بخش اعظم بیماران زمان انتخاب همین طریق درمانی به دنبال تصحیح مشکلات ظاهری زنخدان خود هستند، البته ضروری هست دقت داشته باشید هر یک از بیماران موقعیت خاص و منحصربهفرد در این ارتباط دارند. طبق معمول بها مشخصی برای کاشت پروتز زنخدان وجود ندارد زیرا موقعیت هر شخص اهمیت شخص دیگر تفاوت دارااست و هر مریض ممکن هست به روشهای مختلفی نیاز داشته باشد تا به ظاهر دلخواه خود دست پیدا کند. • آن گاه از جراحی به مدت 6 تا 8 هفته نباید بر روی شکل خویش بخوابید، زیرا منجر به بروز درد و زخم به بخیه ها و همچنین جابه جایی پروتز خواهد شد. طبیعی است که در حدود یک هفته تورم، بی حسی یا احساس سفتی و یا جاذبه در اطراف زنخدان داشته پروتز فک در اصفهان باشید. وضعیت نیمه بیهوشی مشابه یک خواب سبک میباشد که منجر می‌گردد مریض در حالت ریلکس قرارگرفته و پس از درمان چیز متعددی از کار جراحی به خاطر نیاورد. در طریق دهانی شکافهای اضطراری به جهت این کار جراحی در منطقه داخل دهان ساخت میشوند و بهاینترتیب هیچ جای آسیب مشخصی از کار جراحی بر روی رخ مریض پس از معالجه قابل بازدید نیست. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بخش اعظم در آیتم پروتز فک مشهد لطفا به بازدید از وب تارنما ما.