مشخصات، قیمت و خرید پرشر-سوئیچ-هیدرولیک

در سوئیچ Normally Close سوئیچ در حالت بسته هست تا هنگامی که فشار از مقدار تعیین شده افزایش یابد، در این حالت سوئیچ خیلی پر سرعت باز می شود و تا هنگامی که فشار کاهش یابد در این موقعیت باقی می ماند. مهندسان با امداد پرشر سوئیچ هیدرولیک می توانند تراز فشار در مخازن را تنظیم نموده و در هر حالتی کلیت سیستم را امن نگه دارند. ¨ انتخاب گونه پرشر سوئیچ هیدرولیک مناسب: در مواجهه اهمیت سیالات پرفشار در فضا های صنعتی، گونه های سیالات در موقعیت مختلف فشار تا دیگر فاکتور ها را داریم. المان سوئیچ کننده اشکال متفاوتی دارد اما در پرشر سوئیچ دانفوس از انواع تک پل تک خروجی و تک پل دو پرشر سوئیچ پمپ باد خروجی به کارگیری میشود. فنر در رنجهای متفاوتی برای فشارهای اندک یا این که مضاعف تنظیم می شود، بسته به رنج انتخابی این فنر فشرده یا این که گشوده می شود. بدین ترتیب دارای دقت به نوع کاربرد می قدرت سوئیچ مورد حیث را تعیین کرد. بعضی سوئیچهای فشار اصلی یک پیچ ثانویه (معمولا کوچکتر از فنر اولیه) هستند که حساس استعمال از آن می توان فشار نقطه جدا را فارغ از اینکه به تنظیمات فشار نقطه راهندازی دوباره اختلالی وارد شود، تهیه کرد. عمل قطع و وصل شدن (Stop/Start) پمپ باد، بوسیله یک سوئیچ فشاری انجام می شود که حساس قرار گرفتن در مسیر یک مدار الکتریکی، در فشارهای خواستهشده، مدار را جدا و یا وصل میکند. پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار، سوئیچ در اختیار گرفتن فشار می باشد و برای تنطیم فشار مخازن یا این که خودداری از ارتقاء فشار در محیط های پایین فشار در صنعت کاربرد دارند.پرشر سوئیج یا کنترلر فشار اصلی یک کنتاکت الکتریکی می باشد و حساس وصال فشار به مقدار انتخاب شده، کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ قطع می گردد، همچنین ممکن میباشد سوئیچ های فشار به مدل ای طراحی شوند که در رخ ارتقا و یا کمتر فشار سیستم را قطع و یا وصل کنند. بعد از آن همین نیرو را اهمیت نیروی یک فنر که فشرده شده است، مقایسه میکند. سوئیچ فشار، برای انجام این کار، فشار فرآیند را به یک دیافراگم یا پیستون وارد کرده و لو پرشر سوئیچ نیرویی ساخت میکند. همین تمجید در کارایی پرشر سوئیچ هیدرولیک می تواند عملکرد آن را دقیق خیس از هنگامی در لحاظ گیرد که صرفا یک عدد معین از سطح فشار معرف عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک خواهد شد. برای اینگونه پمپها یک میزان حداکثری و یک میزان حداقلی تعریف میشود.