مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در این وب وب سایت سرویس ها مشابه سازی امتحان آیین نامه ارائه میشود. در این سایت یک طرح و نقشه ی خط مش مناسب، برای متقاضیان امتحان آئین نامه هدایت و رانندگی قرار گرفته است. در همین طرح قابلیت ارسال لیست کامل خلافی اتومبیل وجود دارااست و چنانچه این طرح شود همگی قبض های صادر شده درصورتیکه در موعد مقرر پرداخت نشود، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد. ماده18ـ تردد تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری در سا‌عتها و محدودههایی از شهر که از سوی هدایت و رانندگی و یا این که گوشه و کنار زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه سفارش می‌شود و طبق ضوابط شورای خوب ازدحام به ثبت شورای خوب هماهنگی راه‌بندان استانها و در تهران به ثبت شورای حمل و نقل و ازدحام شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع به جهت خلاف کار به او اخطار می کند که از محدوده طرح راه‌بندان بیرون شود. سازمان راهداری و حمل و نقلجادهای نمونه سوال ها ایین طومار درایو برآورد خواهد شد. تبصره3ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب آیتم متصدیان ذیربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و اصلی آن‌ها برابر ضابطه کردار خواهد شد. تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول مسئله ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد. ماده26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص دیتا شده است عابران مکلفند زمان عبور از عرض یا طول سوارهرو مهم اعتنا به نشانه ها راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه به کار گیری نمایند هرگاه عابران به تکلیف ذکر شده فعالیت نکنند، درصورت تصادف حساس وسیله نقلیه، راننده منوط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و توانمند به در دست گرفتن وسیله نقلیه و خودداری از تصادف یا ساخت ضرروزیان دنیوی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. تبصره ـ وزارت خط مش و شهرداری ها مکلفند حسب آیتم اصلی هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در معابر برون شهری و درون شهری را حیاتی نصب علامت ها و تجهیزات معلوم کنند. تبصره1ـ مرکز ها فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط موظفند طبق خواهش مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای انتقال مجروحان و جسد حسب آیتم به مراکز درمانی و طبابت قانونی مبادرت کنند. توقف اضطراریوسایل نقلیه به عمل میرود. دستی انتظار میرود به جهت وسیله نقلیه مرکب موثرباشد. اندکی ترمز کرده، پدال را فشار دهید، ترمز دستی را صحیح قبل از توقف بکشید. بهترین خصوصیت برای کسانی که به دنبال نمونه سوالات آئین طومار رانندگی هستند، یافتن منبعی هست که به لطف بتواند کل انتظاراتشان را برآورده نماید. نمونه پرسش ها دین طومار رانندگی دارای تست آنلاین در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سوال ها آیین طومار اصلی منطبق حیاتی کتاب جدیدی می باشد که در اختیار هنرجویان قرار گرفته، مربیان و افسران اصلی تجربه که طی سالها آموزش در راستا رانندگی تسلط کافی بر آزمونها دارا‌هستند گروه پرسش ها را ویرایش کردند و سوالاتی که در آزمونهای آخر اضافه شده است را به شکل مجموعهای جامع در اختیار شما قرار دادهاند تا از سردرگمی و تلف شدن وقت شما جلوگیری شود.