مدیریت تکنولوژی – مجمع مدیران ایران

مدتی قبل یک عدد از افشاگران اعلام کرد که اپل در حالا باز‌نگری تعدادی نوع نخستین برای آیفون تاشو هست البته به نظر مدیران اپل این تکنولوژی همچنان محدودیتهای زیادی دارد. در سال ۲۰۱۸، اتحادیهی جهانی سیمان و بتن که حدود ۳۰ درصد از ساخت جهانی را نمایندگی میکند، اولین رهنمودهای پایداری صنعت را اعلام کرد. مطابق محاسبات انجام شده، ۲/۵ درصد کربن ساخت شدهی سال ۲۰۱۹ در دنیا مربوط به مسافرتهای هوایی بوده میباشد که همین رقم تا سال ۲۰۵۰ می تواند افزایش سه برابری داشته باشد. درحالحاضر، سالانه چهارمیلیارد تن سیمان تولید میشود؛ بااینحال بهدلیل افزایش شهرنشینی، طبق گزارش چاتهام هاوس انتظار میرود همین رقم به پنجمیلیارد بدن در ۳۰ سال آینده برسد. پس می تونیم انتظار داشته باشیم که فرآیندهای خلاقانه و هنری در آینده به سمت همکاری عمده انسان و ربات حرکت کند. علاوه بر خبر‌ها تکنولوژی در همین بخش میتوانید حساس معرفی محصولات جدید، نقد و باز‌نگری ویدیویی و متنی جدیدترین گوشیهای تلفن همراه و محصولات تکنولوژی، مقالات آموزشی در حوزههای متنوع، مقالات و ویدیوهای جالب در زمینههایی مثل معرفی اپلیکیشن و تدریس عکاسی اصلی موبایل، مقالات تحلیلی در راستا نجوم و هوا فضا، تدریس نکتهها و ترفندهای جذاب در حوزهی فناوری و هزاران مقالهی موثر دیگر در زمینهی دانش و علم همراه باشید. مشارکت گسترده کارکنان شرکت، جذب نظام مند علم و بضاعت و توان شکل دهی وظایف جدید و امکان از عهده وظایف نو برآمدن، موضوعهای مهمی میباشند که می بایست در این راستا گزینه اعتنا نظر قرار گیرند. البته تکنولوژی ایستا نیست.یک روند پویاست که اساسی یک موقعیت استوار و تدریجی تغییر تحول می کند.در یک عدد از تعریف ها اخیر” میشل بدوی”یک تعریف هوشمندانه تر و پر‌نور خیس از پروسه رئیس تکنولوژی نسبت به معانی موجود ارائه می دهد،او می نویسد:مدیریت تکنولوژی یک پیکربندی یا ترتیب از سیتم های مدیریت است،سیاست ها و روش هایی که وظایف استراتژیک و عملیاتی یک کمپانی را بمنظور رسیدن به اهداف شرکت معین می کند. انتخاب: فرآیند انتخاب شامل آیتم هایی از تکنولوژی می شود که باید در باطن سازمان حمایت شده و یا این که ارتقاء یابند.از آنجا که ممکن می باشد انتخاب تکنولوژی سبب درگیرشدن منابع مالی و انسانی اکثری اهمیت فرایندها شده و به این ترتیب سبب ساز محدودیت منابع سازمان برای آتی شود، لذا مضاعف اهمیت و سرانجام ساز است. اکنون نقش مدیران IT پررنگ تر از مدام شده است؛ مدیران IT می توانند ارزشهای استفاده از رایانش ابری را به جهت مدیران به دست آوردن وکار روشن کنند و به آنان در توسعه و گسترش مزایای همین راهکار که در نهایت منجر به رقابت و سودآوری بیشتری می شود، یاری کنند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت اخبار تکنولوژی ثال.